ورزش

کمیته انضباطی با مصاحبه‌ها و بیانیه‌های غیرفنی برخورد می کند